Aktuality - všetky

Slovensko - Kanada

23. 05. 2024 - ...  >> čítaj viac

Očkovanie proti besnote

10. 05. 2024 - ...  >> čítaj viac

Stavanie mája 2024

26. 04. 2024 - ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Súťažné podmienky prenájmu krčmy

Dátum zverejnenia: 10. 02. 2015
Popis:
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

1. Obstarávateľ :
Obec Muránska Dlhá Lúka

Premet obstarávania : „Nájom obecnej krčmy“

2. Miesto realizácie : Obec Muránska Dlhá Lúka

3. Vymedzenie predmetu súťaže :
Predmetom súťaže je uzavretie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú

5. Termín realizácie : 3.3. 2015

6. Podmienky uchádzača v obchodnej verejnej súťaži :
a/ Odborná spôsobilosť na vykonanie prác, ktoré sú predmetom súťaže musí byť doložená výpisom z obchodného registra, alebo živnostenského listu, nie staršie ako 3 mesiace(stačí aj fotokópia).
b/ Čestné prehlásenie, že uchádzač nie je v konkurze, alebo v likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné, alebo likvidačné konanie a nebol ani zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku nie staršie ako 3 mesiace.
c/ Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného do zdravotného poistenia a dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia a príspevku na poistenie v nezamestnanosti, nie staršie ako 3 mesiace.
d/ Čestné prehlásenie, že nemá v SR evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nie staršie ako 3 mesiace.

7. Súhlas s uzavretím nájomnej zmluvy :
Záujemca si preberie do 27.2.2015 navrhovanú nájomnú zmluvu a na znak súhlasu ju doručí podpísanú s ostatnými dokumentmi do určeného termínu.

8. Spôsob výberu nájomcu :
Nájomca doručí na obecný úrad všetky požadované dokumenty v uzavretej obálke s názvom „Nájom obecnej krčmy – neotvárať“ do 2.3.2015 do 12 h.

Nájomca bude vybratý obecným zastupiteľstvom na verejnej schôdzi OZ konanom do 5.3.2015, na ktoré budú všetci záujemcovia pozvaní. Rozhodujúcim kritériom bude ponúknutá cena nájmu. Za nájomcu bude vybratý uchádzač s najvyššou ponúknutou cenou nájmu.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa je : Ing. Nosko Marek, č. t. 0905 425 349.

Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom v termíne do 6.3.2015.
V Muránskej Dlhej Lúke : 9.2.2015 Ing. Marek Nosko
starosta obce


Počet zobrazení: 2502