Aktuality - všetky

VSD oznámenie verejnou vyhláškou

05. 11. 2021 - Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s.,Košice pripravuje realizáciu stavby, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Muránska Dlhá Lúka....  >> čítaj viac

Pozvánka na rokovaie OZ - 09.11.2021

05. 11. 2021 - V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 09.11.2021 o 17:30 hod. v školskej jedálni....  >> čítaj viac

MASka v objektíve

27. 10. 2021 - Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron vyhlasuje 4. ročník fotografickej súťaže MASka V OBJEKTÍVE. Svoje fotografie zasielajte mailom na partnerstvompch@gmail.com alebo CD na adresu kancelárie: ...  >> čítaj viac

Sčítanie obyvateľov 2021

sčítanie obyvateľov

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

VZN

Dodatok č.3 k VZN č.1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce - návrh.

Dodatok č.3 k VZN č.1 - 2019.pdf

Schválené: Účinné:

 


VZN č.1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

VZN č.1 - 2019.pdf

Schválené: 16.5.2019 Účinné: 2.06.2019

 


Dodatok k č.1-2019 k VZN 1-2013 o určení dotácie na žiaka navštevujúceho CVČ

Dodatok k č.1-2019 k VZN 1-2013.pdf

Schválené: 16.5.2019 Účinné: 2.06.2019

 


VZN č. 2-2019 o nakladaní s KO a drobnými SO na území obce Muránska Dlhá Lúka

VZN č.2 - 2019.pdf

Schválené: 7.11.2019 Účinné: 24.11.2019

 


Dodatok č. 2 k VZN obce Muránska Dlhá Lúka č.2-2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území MDL

Dodatok č.2 k VZN č.2-2019.pdf

Schválené: 16.12.2019 Účinné: 1.01.2020

 


Dodatok č.1 k VZN č.1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Dodatok č.1 k VZN č.1-2019.pdf

Schválené: 13.7.2020 Účinné: 30.07.2020

 


VZN č.1-2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území Muránska Dlhá Lúka

VZN č.1 - 2020.pdf

Schválené: 8.10.2020 Účinné: 25.10.2020

 


Dodatok č.2 k VZN č.1-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Dodatok č.2 k VZN č.1-2019.pdf

Schválené: 10.12.2020 Účinné: 27.12.2020

 


Dodatok č.3 k VZN obce Muránska Dlhá Lúka č.2-2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Muránska Dlhá Lúka

Dodatok č.3 k VZN č.2-2019.pdf

Schválené: 10.12.2020 Účinné: 1.01.2021