Aktuality - všetky

faktúry 2019

20. 03. 2019 - ...  >> čítaj viac

Oznam o delegovaní člena do OVK-voľby do EP

19. 03. 2019 - ...  >> čítaj viac

5. zasadnutie OZ - zápisnica

08. 03. 2019 - ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

partnerstvo mp - ch
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Poskytovanie internetu

Všeobecné podmienky poskytovania internetu platné od 1.1.2011

Tarifa

Rokovací poriadok OZ

Rokovací poriadok OZ

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

PHSR obce

Záverečný účet obce za rok 2015

záverečný účet 2015

Program rozvoja obce

Program rozvoja obce Muránska Dlhá Lúka

Zverejňovanie faktúr

faktúry 2019
-------------------------------------------------
faktúry 2015
faktúry 2016
faktúry 2017
faktúry 2018

Správa o overení účtovnej uzávierky nezávislým audítorom k 31.12.2013


sponzorstvo

Babjak 2013 

SMZ a.s. Jelšava

Babjak 2012 

Mestské lesy s.r.o.

SMZ a.s. Jelšava

 

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

ZMLUVA O DIELO - VALKOVIČ - dodatok č.1

ZMLUVA O DIELO - VALKOVIČ

V Ý Z V A    N A     P R E D K L A D A N I E     P O N Ú K

Rozhodnutie OU životného prostredia v RS

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu UPO MDL o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Zverejňovanie zmlúv

2019

Zmluva - ochrana osobných údajov

Zmluva - URBIS

2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o pripojení žiadateľa VSD

Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov VSD

2017

Zmluva o dielo 2017

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy VSD

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy VSD 2017

Zmluva o dielo č. 10/2017

Kúpna zmluva

Zmluva o poskytnutí služby - mobilného zberu

Návrh zmluvy o nájme nehnuteľnosti

Zmluva MPC projekt ŠOV - MŠ

Kúpno- predajná zmluva- Avia

Zmluva o dielo 1/2017

Zmluva o postúpení práv VSD

Zmluva o pripojenie

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 290616

 

2016

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb

Dodatok k zmluve č. 0491/2015

Zmluva o dielo- Rekonštrukcia predškolského zariadnia

Zmluva o aktualizácii programov

Zmluva o aktualizácii dát katastra

Zmluva o zápožičaní č. 07/KGR/2016

Zmluva o reklame č. 53/2016

Zmluva o dielo 1/SD/2016

Zmluva o výpožičke č.4

Zmluva o dielo č.290616 - modulová MŠ

Zmluva - INSA - batérie

Zmluva - Envipak

Zmluva - nájom st. požiarnej zbrojnice

Zmluva o poskytnutí služieb - audit

2015

Zmluva - ZŠ VSD

Zmluva - kuchyňa

Zmluva Envirofond - odd. zóna 2. etapa

Zmluva o dielo č.1/VO/2015

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o poskytnutí služieb - audit

Zmluva č. 0491/2015 - rekonštrukcia MŠ

Dodatok k zmluve č. 1/2015 - INSA

Zmluva o dielo - modulová MŠ

Zmluva o nájme budovy krčmy

Dodatok č.4. - rámcová zmluva Brantner

 

2014

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o reklame č. 48/2014

Dodatok č.4 ku zmluve č. A/1511/02/2008

Zmluva o budúcej zmluve VSD

Zmluva o poskytnutí služieb - audit

Zmluva o výpožičke - PC

Zmluva o službách 190614/5

Dodatok č.3 k zmluve - COOP Jednota

Zmluva - Aktivizujúce metódy vo výchove

Zmluva -TOPSET - pokladna

Zmluva - o úvere Prima banka 2014

Kupna zmluva - pozemok KN "E" 487

Zmluva o dielo č.1.5.2014

Zmluva o verejnom obstarávaní 2014

Nájomná zmluva - obecná krčma

Zmluva - Cestovný informátor

Zmluva - nova pozemok "E" 487

Zmluva - občianske hliadky

Dodatok č.1 - k zmluve MPC ZŠ

Zmluva o reklame Quirinus

Zmluva OH Orange

Zmluva - modulova ZŠ

Zmluva - komunitné centrá

 

 

2013

Zmluva o prevode hnuteľného majetku pre ZŠ

Darovacia zmluva pre ZŠ

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce MDL

Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

Darovacia zmluva č.217/Darujte Vianoce

Zmluva o poskytnutí grantu č.04112013/1

Darovacia zmluva č.61/Školy pre budúcnosť

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní právnej pomoci

Sponzorská zmluva - ZMOP, sponzorská zmluva

Zmluva o poskytnutí služieb - audit

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

Zmluva - o zhotoveni kam.systému 2

Zmluva - Elán-obec - o monografii obci

Zmluva - MPC skolka

Zmluva o poskytnutí dotácie 2013 - Enviromentálny fond - "Koliba"

Zmluva o dielo o dodávke stavebných prác - "Koliba"

Zmluva Ministerstva kultúry SRna rok 2013 - monografia obce

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozp. na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie rok 2013 z BBSK

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci dodatok č.1

Zmluva o vedení účtovníctva

Dodatok č.3 k zmluve - A/1511/02/2008 Topset

2012

Kamerový systém - zhotovenie kamier

Kúpna zmluva - kúpa sušičky

Zmluva č. 037/Školy pre budúcnosť

Zmluva - dar na realizáciu projektu

Zmluva - projekt Mur. Planina a Čierny Hron

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie 2012

Zmluva - národný projekt ZŠ a MPC

Zmluva o odbere batérií a a akumulátorov

Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o dielo 10/2001

Zmluva o pripojenie do distribučnej sústavy

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Zmluva - Zmluva medzi obcou a FSR

Zmluva - o poskytnutí dotácie na sušičku

Zmluva - Zhotovenie kamerového systému

Zmluva - Náter strechy sály kultúrneho domu v MDL

Sponzorská zmluva - ZMOP sponzorská zmluva

Zmluva - Botto Ján zber šatstva a textílií

Dodatok č.1 KZ nehnuteľnosť

2011

Dodatok č. 1 k zmluve COOP Jednota

Kúpna zmluva - výstavba oddychovej zóny

Nájomná zmluva - budova bývalej školy

Nájomná  zmluva - parkovisko ŽSR

Nájomná zmluva - školská jedáleň

Nájomná zmluva - Zmluva o prevádzkovaní KDS

Dodatok č.2 - Dexia Komunál eurofondy úvere, dodatok č.2

Zmluva - Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere

 

Jednota dôchodcov Slovenska

Výstava prác členiek JDS

Obec - všeobecná charakteristika

obrazová príloha

obec očami Ing. Jána Kekeňáka

Obec Muránska Dlhá Lúka leží v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria na nive v doline Muráňa. Nadmorská výška v strede obce je 345 m n. m., v chotári 330 - 1018 m n. m. Prevažne hornatý chotár prechádza na juhozápade do náhornej vrchoviny, ktorá sa cez terasovú plošinu zvažuje do nivy Muráňa. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1357. Jej názov je odvodený od rozsiahlych pastvín a podriadenosti hradu Muráň, pod ktorý patrila od 16. storočia.


Územím prechádza štátna cesta 2. triedy č. 532 spájajúca Muráň s Revúcou (smer sever – juhovýchod). Muránska Dlhá Lúka leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati č. 165 (Plešivec - Muráň) medzi Revúcou a Muráňom. Obec Muránska Dlhá Lúka je od okresného mesta Revúca vzdialená 5 km, od mesta Jelšava 17 km, od obce Muráň 4 km a od krajského mesta Banská Bystrica 85 km.

Základné informácie

Kraj: Banskobystrický
Okres: Revúca
Región: Gemer
Poloha - GPS: 48° 43´ 05“ s.š., 20° 04´ 51“ v.d.
Nadmorská výška: 350 m.n.m.
Rozloha: 18,65 km2
Počet obyvateľov: 836 (2008)
Hustota obyvateľov: 45 obyvateľov na km2

 

Poloha územia

Obec sa nachádza v Gemersko-malohontskej župe, v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Obec Muránska Dlhá Lúka má rozlohu 1865 ha, počet obyvateľov k 31.12.2008 836. Obec leží v prekrásnej doline medzi vrchmi. Zo severovýchodu je to Petrov vrch, Radzim, Zubová a z juhozápadu je to Poľan. Územie obce zasahuje do Chránenej krajinnej oblasti Muránska planina.
Hranica ochranného pásma pokračuje severovýchodným smerom katastrálnou hranicou obcí Muránska Lehota - Muránska Dlhá Lúka zbiehajúcim chrbtom cez kótu Kamenná (718 m) a dolinu Lehotského potoka na okraj lesa východne od obce Muránska Lehota. Okrajom lesa prechádza juhovýchodným, severným a severozápadným smerom západne od obce Muránska Dlhá Lúka na katastrálnu hranicu obcí Muráň - Muránska Dlhá Lúka, ktorou pokračuje severovýchodným smerom, prekračujúc potok Muráň, štátnu cestu II. triedy Muráň - Revúca, na chrbát, po ktorom vystupuje nezmeneným smerom cez Petrov vrch (785 m) a Radzim (970 m) na katastrálnu hranicu Muránska Zdychava – Muránska Dlhá Lúka, obchádzajúc severne pramennú oblasť potokov v Borzíkovej doline na katastrálnu hranicu Revúca – Muránska Dlhá Lúka.

Geologické pomery

Geologicky patrí územie Muránskej Dlhej Lúky k neogénu (mladšie treťohory). Rozprestiera a tu jednotka označená ako veporikum. Na stavbe veporika sa zúčastňujú prevažne silne premenené horniny. Relatívne veľmi rozšírené sú granity rôznej povahy a veku. Pri Muránskej Dlhej Lúke sú známe aj malé telesá ultrabázických hornín zmenených na serpetinity s mastencom. Územie chotára obce budujú biotitické granodiority až granity, biotitické až dvojsľudové svory s vložkami amfibolitov a serpertinitov kohútskej zóny veporického kryštalinika.

Zásoby podzemnej vody

Na území obce Muránska Dlhá Lúka sa vyskytujú prevažne povrchové tečúce vody. Hlavnými tokmi je Muránka prameniaca na Bielej vode v obci Muráň pretekajúca pozdĺž celej obce, Lehotský potok prameniaci na Pasekách a na južnom okraji obce sa vlieva do Muránky. Muránka a Lehotský potok sú vyvieračkové vodné toky. Bočnými prítokmi povrchových vôd sú potôčky Červené, Potôčky, Brezová, Zadný potok.

Geomorfologické pomery

Územie obce Muránska Dlhá Lúka patrí do oblasti Slovenského Rudohoria, celku Stolické vrchy, oddielu Stolica a celku Revúcka vrchovina, oddielu Železnícke predhorie, časti Jelšavské podolie. Najvyššie a najvýraznejšie vrchy sú Stolica 1476 m n.m., Kohút 1409 m n.m., Veľká Chyžňanská 1397 m n.m.. Najnižším bodom je miesto kde Muránka opúšťa územie – 275 m n.m.. Na území sú relatívne veľké výškové rozdiely s maximálnym výškovým rozpätím 1201 m.

Klimatické pomery

Územie zatrieďujeme do dvoch klimatických oblastí. Južná časť patrí do oblasti mierne teplej. Táto oblasť je charakteristická počtom letných dní v roku pod 50 – s maximálnou teplotou vzduchu 25 °C a vyššou. Priemerná teplota v mesiaci júl je 16 °C. Severná časť patrí do chladnej oblasti, kde priemerná teplota vzduchu v mesiaci júl je pod 16 ° C. Priemerné januárové teploty sú – 5 °C. V lete máva územie v priemere 20 letných dní (nad 25°C), počas teplejších rokov ich býva do 30. Tropické dni (nad 30 °C) sa tu vyskytujú zriedka – maximálne 10 počas veľmi teplého leta. Najslnečnejšími mesiacmi sú júl a august. Priemerný ročný úhrn zrážok je 1200 - 1400 mm. Prevládajúci smer vetra v území je severovýchodný a severozápadný. Klimatické podmienky sa vplyvom globálneho otepľovania postupne začínajú meniť. V posledných rokoch sa vyskytuje viac tropických dní a snehová pokrývka sa vyskytuje zriedkavejšie.

Hydrologické pomery

Katastrálne územie obce Muránska Dlhá Lúka hydrografického hľadiska patrí do povodia rieky Slaná. Číslo základného povodia je 4-31-03. Nosným tokom v území Muránska Dlhá Lúka je rieka Muránka . Rieka Muránka je pravostranný prítok Slanej s dĺžkou 48,8 km a plochou povodia 386,1 km². Pramení v katastri obce Muráň priamo pod hradným bralom Muránskeho hradu ako vyvieračka. Na prameni je zhotovený vodojem, ktorý zachytáva vodu do vodovodu aj pre obec Muránska Dlhá Lúka. Najsilnejším prítokom v katastri obce Muráň je prítok Hrdzavého potoka. Je tokom IV. rádu a priemerná lesnatosť povodia dosahuje 50%. Do Muránky sa v katastri obce vlievajú nasledovné potôčiky Brezová a Zadný potôčik. Preteká obcou Muránska Dlhá Lúka a sprava priberá Lehotský potok. Lehotský potok je v severnej časti okresu Revúca. Jeho pravostranným prítokom je Červený potok, meria 9,3 km a je tokom VI. rádu. Pramení v Stolických vrchoch, v podcelku Tŕstie, na severovýchodnom svahu Troch chotárov (963,3 m n. m.) v nadmorskej výške približne 920 m n. m. Od prameňa tečie najprv na sever, sprava priberá prítok spod Čierťaže (858,0 m n. m.) a zľava prítok spod sedla Dielik (579 m n. m.). Na strednom toku tečie na styku Stolických vrchov na východe a Muránskej planiny na západe. Ďalej sa stáča na východ, pokračuje v odlesnenej brázde (ktorá oddeľuje podcelky Tŕstie a Stolica), sprava priberá prítok spod vrchu Pod Čierťažou (732,3 m n. m.), preteká obcou Muránska Lehota a opäť z pravej strany priberá prítok spod Čierťaže (858,0 m n. m.). Následne sa stáča na juhovýchod, priberá pravostranný prítok spod Kamennej (718,0 m n. m.), vytvára výrazný ohyb a tečie okrajom obce Muránska Dlhá Lúka. Tu sa vlieva v nadmorskej výške cca 339 m n. m. do Muránky, tesne pred tým sa do nej vlieva Červený potôčik.

Pôdne pomery

Prevažnú časť územia tvoria typy hnedých lesných pôd. Tieto pôdy sa vyznačujú silným zvetrávaním primárnych silikátov a tvorbou ílových minerálov. Geneticky vychádzajú z rankrových pôd a pararenzín. Zrnitostné a minerálne zloženie je závislé od materskej horniny. Výrazne sa uplatňuje klimatický faktor, pomery spodnej vody a reliéf terénu. Zvýraznené znaky vplyvu týchto faktorov v hnedých lesných pôdach umožňujú delenie typu na subtypy, ktoré sú pôdnoekologicky významné a pre plánovanie lesníckej činnosti cenné.

Rastlinstvo

Rastlinstvo Muránskej planiny patrí k najzaujímavejším spomedzi flór ostatných orografických celkov Slovenska po stránke druhovej pestrosti a zastúpenia rozličných fytogeografických prvkov. Sú tu zastúpené druhy xerotermné - vyžadujúce teplo a sucho, druhy horské (montánne) i druhy alpínske a subalpínske, osídľujúce najvyššie položené časti územia so severnou expozíciou. Medzi nimi je celá škála endemických a reliktných druhov. Členitý vápencový reliéf s bralami, skalnými stenami, vežami, prevismi, tiesňavami a z podzemia ochladzovanými sutinovými kužeľmi umožňuje rásť v bezprostrednej blízkosti rastlinám veľmi rôznych ekologických nárokov. Vegetácia výslnných južných a juhovýchodných zrázov a hrán planiny ostro kontrastuje s vegetáciou zatienených vlhkých stanovíšť hlbokých tiesňav a roklín. Lesnatosť dosahuje 90 % a prirodzene je tu zastúpených 6 lesných vegetačných stupňov - od druhého (bukovo-dubového) po siedmy (smrekový). Lesnícky význam majú viaceré ukážky skupín lesných typov so zachovaným prirodzeným druhovým zložením v spoločenstvách bukovo-dubového až smrekového lesného vegetačného stupňa. Na viacerých miestach rastie tis obyčajný a reliktná borovica lesná. Zaujímavý je prirodzený ostrovčekovitý výskyt kosodreviny v Hrdzavej doline s jarabinou mišpuľkovou, kde zostupuje do výšky 750 m n. m. V Hrdzavej doline je aj jediná lokalita zemolezu alpského na Slovensku. Na Stožkách, Voniacej, ale aj inde rastie autochtónny ekotyp smrekovca opadavého. Na území národného parku (bez ochranného pásma) rastie približne 1150 taxónov cievnatých rastlín. Medzi nimi je 97 chránených druhov, 35 endemitov a subendemitov - z toho 3 západokarpatské paleoendemity a niekoľko reliktov. Najvýznamnejšou rastlinou Muránskej planiny v celosvetovom meradle je miestny paleostenoendemit lykovec muránsky. Na teplých južných a juhovýchodných okrajoch planiny ho sprevádzajú druhy ako čerešňa mahalebková, ktorá tu dosahuje najsevernejší výskyt na Slovensku, poniklec slovenský, horčičník Wittmanov, zvonček karpatský, zvonček sibírsky, nevädza Triumfettova, prilbica jedhojová, ojedinele i astra alpínska. Na chladných severných zrázoch a vo vyšších nadmorských výškach sú to všivec praslenatý, klinček včasný, drvádka osemlupienková, ostrica pevná, iskerník alpínsky, kropenáč trváci alpský, horcokvet Clusiov, lomikameň Wahlenbergov, pchybok biely i všadeprítomná prvosienka holá. Vlhšie lúky poskytujú vhodné podmienky pre prvosienku pomúčenú, žltohlav európsky, bielokvet močiarny, mečík strechovitý, páperníky či všivec močiarny. Lúčne spoločenstvá planiny hostia i celú plejádu našich orchideí - rastlín z čeľade vstavačovité. V rašeliniskách možno nájsť mäsožravú rosičku okrúhlolistú i kľukvu močiarnu. Zaujímavou inverznou lokalitou je dolina potoka Furmanec, kde rastie na veľmi obmedzenej ploche vzácna valdštajnka trojlistá Magicova.
V mykoflóre Muránskej planiny sa vyskytuje viacero vzácnych drevokazných húb - drevovček fialový, drevovček hrdzavý, zamatka chlpatá. V roku 1986 tu F. Kotlaba zaznamenal prvý a jediný nález drevovčeka obrúbeného v Európe, ktorý bol dovtedy známy len zo Severnej Ameriky a Japonska. Vyskytuje sa tu i jeden z našich najvzácnejších chorošov - trúdnatec lekársky, ktorý sa už od stredoveku používal ako liečivá huba.

Živočíšstvo

Bohatstvo a zachovalosť západokarpatskej vertebratofauny žijúcej na Muránskej planine azda najlepšie vystihuje počet chránených druhov stavovcov: 1 druh z triedy kruhoústnic, 7 druhov z triedy obojživelníkov, 7 druhov z triedy plazov, 98 druhov z triedy vtákov a 38 druhov z triedy cicavcov. Domov tu má medveď hnedý, vlk obyčajný, rys ostrovid, mačka divá i kriticky ohrozená vydra riečna. Veľmi vzácne sa vyskytuje západokarpatský endemický hlodavec hrabáč tatranský i reliktná myšovka vrchovská, zaevidovaných tu bolo 22 druhov netopierov. Z dravých vtákov možno na príhodných miestach stále ešte vidieť orla skalného, orla krikľavého, včelára obyčajného a v poslednom čase sa zdá, že sa vracia i sokol rároh. Hniezdi tu viacero druhov sov, vrátane najmenšej a najväčšej európskej sovy - kuvička vrabčieho a výra skalného. Muránska planina je tiež refúgiom z roka na rok zriedkavejšieho hlucháňa obyčajného. Severnú hranicu rozšírenia tu dosahuje strnádka cia obývajúca horúce lesostepné lokality, na strmých vápencových bralách bola zaznamenaná prítomnosť murárika červenokrídleho. Z plazov obýva teplé skalné biotopy jašterica múrová i užovka obyčajná, užovka hladká, vretenica obyčajná, medzi obojživelníkmi majú zastúpenie druhy ako mlok vrchovský, či endemický mlok karpatský. Živočíšstvo sa vyznačuje bohatstvom západokarpatských montánnych a submontánnych zoocenóz, vrátane zástupcov reliktných i endemických foriem živočíchov. Niektoré taxóny sú známe len z Muránskej planiny - behúnik Duvalius szaboi sa ako glaciálny relikt vyskytuje iba v jedinej jaskyni Tisoveckého krasu.