Aktuality - všetky

Zber úrody - ochrana pred požiarom

02. 07. 2024 - Zber úrody - dodržiavanie protipožiarnej bezpečnosti...  >> čítaj viac

Anglicko - Slovensko

28. 06. 2024 - ...  >> čítaj viac

Slovensko - Rumunsko

24. 06. 2024 - Slovensko - Rumunsko...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Samospráva

Starosta

Mgr. Ján Kvetko

Starosta obce je zákonom a Ústavou Slovenskej republiky konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstaviteľ obce. Starostu obce volia obyvatelia obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním (čl. 69 ods. 3 Ústavy SR a § 1 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí).
Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Spôsob voľby starostu upravuje zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Starosta nie je zamestnancom obce, ale niektoré jeho nároky sa posudzujú, ako by bol zamestnancom obce. Funkcia starostu je monokratická. Má samostatné a nezávislé postavenie, ktoré vyplýva zo zákona. Vzhľadom na dôležitosť funkcie starostu zákon upravuje možnú kolíziu záujmov starostu v rámci organizácie a chodu samosprávy.

Preto je funkcia starostu nezlučiteľná s funkciou
poslanca obecného zastupiteľstva,
zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
predsedu samosprávneho kraja,
vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch, v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce a správnym orgánom obce v administratívnych vzťahoch.

Starosta obce je zákonom a ústavou konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán a predstaviteľ obce. Postavenie starostu ovplyvňuje povinnosť obce plniť aj úlohy z oblasti štátnej správy a prenesenej štátnej správy. Starosta ako nezávislý predstaviteľ obce nesmie dať prednosť osobným záujmom pred záujmami obce.

Funkčné obdobie starostu končí zvolením a zložením sľubu nového starostu. Mandát starostu môže zaniknúť aj z iných dôvodov. Starosta sa môže svojho mandátu vzdať. Spôsob je upravený v § 13a zákona o obecnom zriadení. Toto ustanovenie zároveň vymedzuje dôvody zániku mandátu starostu. Okrem iných dôvodov starosta stráca svoj mandát, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Obecné zastupiteľstvo nemôže starostu odvolať, môže len vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, a to v prípadoch uvedených v zákone.

Starosta obce vykonáva správu obce. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.

Úlohy starostu obce vyplývajú z ustanovení § 13 zák. o obecnom zriadení.

Starosta obce
zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
vykonáva správu obce,
zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce,
je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,
je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch,
môže pozastaviť výkon obecného zastupiteľstva.

Pri konštituovaní funkcie starostu obce zákon kladie dôraz na skutočnosť, že starosta vykonáva záležitosti, o ktorých rozhodlo a rozhoduje obecné zastupiteľstvo a záležitosti, o ktorých rozhodli obyvatelia obce priamo v miestnom referende.

Ústavou Slovenskej republiky ani zákonom o obecnom zriadení nie je rozčlenená pôsobnosť obce medzi starostu a obecné zastupiteľstvo.
Starosta obce v zásade rozhoduje v tých istých veciach ako obecné zastupiteľstvo, koná tak najmä v prípravnej a výkonnej fáze. V oblastiach, kde rozhoduje výlučne obecné zastupiteľstvo sa starosta musí podriadiť rozhodnutiu obecného zastupiteľstva. Avšak zákon o obecnom zriadení (§13 ods. 6) starostovi obce umožňuje pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva v prípade, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do desať dní od schválenia tohto uznesenia obecným zastupiteľstvom.

 

Zástupca starostu

Branislav Ďurej

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Muránske Dlhej Lúke má 5 poslancov, schádza sa podľa potreby.

Poslanci prijímajú všeobecne záväzné nariadenia obce, čím rozhodujú o základných otázkach života obce.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu
schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov
určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
uznášať sa na nariadeniach
určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra
zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu
zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce
zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce

Orgány obecného zastupiteľstva
obecná rada ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán
obecný úrad ako výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu
komisie obecného zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány
útvar hlavného kontrolóra ako kontrolný organizačný útvar


Členovia obecného zastupiteľstva:

Branislav Ďurej - zástupca starostu

Michal Ondrik

Ing. Ladislav Helik

Monika Haľáková

Želmíra Štefanková

 

Kontrolór obce

Ing.Kamil Švec