Aktuality - všetky

faktúry 2019

20. 03. 2019 - ...  >> čítaj viac

Oznam o delegovaní člena do OVK-voľby do EP

19. 03. 2019 - ...  >> čítaj viac

5. zasadnutie OZ - zápisnica

08. 03. 2019 - ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

partnerstvo mp - ch
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Samospráva

Starosta

Mgr. Ján Kvetko

Starosta obce je zákonom a Ústavou Slovenskej republiky konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstaviteľ obce. Starostu obce volia obyvatelia obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním (čl. 69 ods. 3 Ústavy SR a § 1 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí).
Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Spôsob voľby starostu upravuje zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Starosta nie je zamestnancom obce, ale niektoré jeho nároky sa posudzujú, ako by bol zamestnancom obce. Funkcia starostu je monokratická. Má samostatné a nezávislé postavenie, ktoré vyplýva zo zákona. Vzhľadom na dôležitosť funkcie starostu zákon upravuje možnú kolíziu záujmov starostu v rámci organizácie a chodu samosprávy.

Preto je funkcia starostu nezlučiteľná s funkciou
poslanca obecného zastupiteľstva,
zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
predsedu samosprávneho kraja,
vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch, v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce a správnym orgánom obce v administratívnych vzťahoch.

Starosta obce je zákonom a ústavou konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán a predstaviteľ obce. Postavenie starostu ovplyvňuje povinnosť obce plniť aj úlohy z oblasti štátnej správy a prenesenej štátnej správy. Starosta ako nezávislý predstaviteľ obce nesmie dať prednosť osobným záujmom pred záujmami obce.

Funkčné obdobie starostu končí zvolením a zložením sľubu nového starostu. Mandát starostu môže zaniknúť aj z iných dôvodov. Starosta sa môže svojho mandátu vzdať. Spôsob je upravený v § 13a zákona o obecnom zriadení. Toto ustanovenie zároveň vymedzuje dôvody zániku mandátu starostu. Okrem iných dôvodov starosta stráca svoj mandát, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Obecné zastupiteľstvo nemôže starostu odvolať, môže len vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, a to v prípadoch uvedených v zákone.

Starosta obce vykonáva správu obce. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.

Úlohy starostu obce vyplývajú z ustanovení § 13 zák. o obecnom zriadení.

Starosta obce
zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
vykonáva správu obce,
zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce,
je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,
je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch,
môže pozastaviť výkon obecného zastupiteľstva.

Pri konštituovaní funkcie starostu obce zákon kladie dôraz na skutočnosť, že starosta vykonáva záležitosti, o ktorých rozhodlo a rozhoduje obecné zastupiteľstvo a záležitosti, o ktorých rozhodli obyvatelia obce priamo v miestnom referende.

Ústavou Slovenskej republiky ani zákonom o obecnom zriadení nie je rozčlenená pôsobnosť obce medzi starostu a obecné zastupiteľstvo.
Starosta obce v zásade rozhoduje v tých istých veciach ako obecné zastupiteľstvo, koná tak najmä v prípravnej a výkonnej fáze. V oblastiach, kde rozhoduje výlučne obecné zastupiteľstvo sa starosta musí podriadiť rozhodnutiu obecného zastupiteľstva. Avšak zákon o obecnom zriadení (§13 ods. 6) starostovi obce umožňuje pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva v prípade, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do desať dní od schválenia tohto uznesenia obecným zastupiteľstvom.

 

Zástupca starostu

Ing. Ján Jankovič

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky.

 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Muránske Dlhej Lúke má 5 poslancov, schádza sa podľa potreby.
Poslanci prijímajú všeobecne záväzné nariadenia obce, čím rozhodujú o základných otázkach života obce.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu
schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov
určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
uznášať sa na nariadeniach
určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra
zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu
zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce
zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce

Orgány obecného zastupiteľstva
obecná rada ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán
obecný úrad ako výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu
komisie obecného zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány
útvar hlavného kontrolóra ako kontrolný organizačný útvar

Členovia obecného zastupiteľstva:


Ing. Ján Jankovič - zástupca starostu 

Branislav Ďurej

Ing. Ladislav Helik

Jaromír Kasper

Želmíra Štefanková

 

Kontrolór obce

Ing. Ján Piatko

 

Nakladanie s odpadmi

VZN č. 1/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Muránska Dlhá Lúka

 

Daň z nehnuteľnosti

Za zdaňovacie obdobie na prebiehajúci rok podávajú daňové  priznanie (alebo čiastkové daňové priznanie)

do 31. 1. tí daňovníci, ktorí počas uplynulého roka

 • nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne budú k 1. januáru prebiehajúceho roka zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • predali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nebudú k 1. januáru prebiehajúceho roka zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • alebo u nich 
 • nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.

VZN č.2/2009

č.2/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Muánska Dlhá Lúka

VZN č.2/2009 dodatok č.1

VZN č2/2009 dodatok č.1 -daň za psa, poplatok za odpad

Tlačivá na podanie daňového priznania

Za aktuálne daňové obdobie tlačivá doplníme.

Dohoda spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k DzN

 

Dane a poplatky


Daň z nehnuteľností

-         daň z pozemkov

-         daň zo stavieb

-         daň za užívanie verejného priestranstva

Daň z pozemkov:


 • orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady: 0,3684€ x plocha x 1 %
 • trvalé trávne porasty: 0,0288€ x plocha x 1 %.
 • záhrady: 1,32€ x plocha x 0,50 %,
 • lesné pozemky  0,0746 x plocha x 1,50%
 • zastavané plochy a nádvoria: 1,32€ x plocha x 0,50 %,
 • stavebné pozemky: 13,27€ x plocha x 0,50 %,
 • ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 1,32€ x plocha x 0,40%

Daň zo stavieb:

 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu: 0,066€ x plocha,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 0,132€ x plocha,
 • stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu: 0,165€ x plocha,
 • samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo obytných budov: 0,165€ x plocha,
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 1,327€ x plocha,
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou: 0,663€ x plocha,
 • ostatné stavby: 0,199€ x plocha
 • pri viacpodlažných stavbách je príplatok za podlažie 0,066€ x plocha, za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.       Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná oznámiť, v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia, správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.   Priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.   Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať. Daňovník uvádzané skutočnosti doloží najmä kópiou aktuálneho listu vlastníctva, geometrickým plánom, znaleckým posudkom a pod. Ak priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, oslobodenie od dane alebo zníženie dane sa pri výpočte zohľadní u toho spoluvlastníka, ktorý spĺňa podmienky na oslobodenie dane alebo zníženie dane.   Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti v dražbe správca dane vyrubí pomernú časť vydražiteľovi, začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach, v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tomu z manželov, ktorý podal priznanie


Daň za psa:


Predmetom dane  za  psa  je  pes  starší ako  6  mesiacov  chovaný  fyzickou  osobou  alebo právnickou osobou.

 • pre fyzickú osobu: 4 €,

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

 

Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:

 

Poplatok platí poplatník, ktorým je: a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"), b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

(15) Obec Muránska Dlhá Lúka poplatok môže odpustiť po posúdení predložených dokumentov starostom obce

a) osobám., ktoré podajú písomnú žiadosť o odpustenie poplatku  do 28. februára príslušného roku a doložia hodnoverný doklad o tom, že sa v obci trvalo nezdržujú, nemajú trvalý ani prechodný pobyt v obci a preto komunálny odpad nevytvárajú.

b) deťom narodeným v roku, za ktorý sa poplatok vyrubuje

 

Sadzba poplatku za odpady je:
 • 0,041 € za osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu, čo činí 15,00€ pre fyzickú osobu na rok
 • 0,096 € za osobu a kalendárny deň pre právnickú osobu, čo činí 35,00 € na osobu na rok

 

 

Správne poplatky:

 • prihlásenie na trvalý pobyt: 3 €,
 • prihlásenie na prechodný pobyt: 3 €,
 • prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce: 3 €,
 • zrušenie trvalého pobytu na návrh občana: 3 €,
 • overenie podpisu: 0,50 €,
 • overenie listiny: 1,5 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ, PRECHODNÝ POBYT

Prihlásenie na trvalý pobyt

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

-         platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa

-         platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz -         doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy

–         výpis z LV (nie starší ako 3 mesiace, nemusí byť použiteľný na právne úkony)

-         nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu neurčitú -         v prípade ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom. Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník). Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa. 

Pri vydaní prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15-teho roku je potrebné predložiť: rodný list. Tlačivo: Súhlas s prihlásením občana Poplatok: 3 € (90,50 Sk) za potvrdenie o pobyte.

Prihlásenie na prechodný pobyt

Pri prihlásení na prechodný pobyt je potrebné predložiť rovnaké listiny ako pri prihlásení na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Poplatok: 3 € (90,50 Sk) za potvrdenie o pobyte.


Tlačivá na stiahnutie: Návrh na zrušenie prechodného pobytu

Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce

Pri prehlásení trvalého pobytu v rámci obce je potrebné predložiť tie isté doklady ako pri prihlásení na trvalý pobyt. Poplatok: 3 € (90,50 Sk) za potvrdenie o pobyte.

Odhlásenie z trvalého pobytu

Občan, ktorý odchádza do zahraničia trvalo žiť, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní. Poplatok: 3 € (90,50 Sk) za potvrdenie o pobyte.

Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana

Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt:

 • na návrh vlastníka (všetkých spoluvlastníkov) budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.,
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • ak budova zanikla.

Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť:

 1. občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
 2. list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace,
 3. právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 4. právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,
 5. právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,
 6. právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 7. právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,
 8. doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad,
 9. právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,
 10. skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,
 11. dohodu o ukončení nájm.

Tlačivá na stiahnutie: Návrh na zrušenie trvalého pobytu. Upozornenie: Ohlasovňa môže požiadať o predloženie potvrdenia o štátnom občianstve, o predloženie rodného listu, sobášneho listu.