Aktuality - všetky

POZVÁNKA - Úcta k starším

18. 10. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka vás srdečne pozýva na spoločenské posedenie pri príležitosti mesiaca OKTÓBER - Mesiac úcty k starším. Posedenie sa uskutoční v sobotu 23.10.2021 o 14:00 hod. v sále kultúrneho ...  >> čítaj viac

VÝVOZ ŽUMPY - upozornenie obyvateľov obce

27. 09. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka v zmysle zákona o vodách č.364/2004 a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) upozorňuje obyvateľov obce na nasledovné skut...  >> čítaj viac

Výkup papiera, jedlých olejov a tukov

20. 09. 2021 - Rozširujeme zber separovaného odpadu aj o zber a výkup použitých jedlých rastlinných olejov a tukov....  >> čítaj viac

Sčítanie obyvateľov 2021

sčítanie obyvateľov

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Výberové konanie- občianska hliadka

Dátum zverejnenia: 08. 08. 2014
Popis:
Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Revúca

vyhlasuje výberové konanie na
 štyri pracovné miesta člena občianskej hliadky

Výberové konanie sa uskutoční dňa 28. augusta 2014 o 12.30 hod. v priestoroch zasadačky Obecného úradu Muránska Dlhá Lúka.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 21. augusta 2014. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
 žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 životopis uchádzača,
 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu (pre pozíciu koordinátora členov občianskej hliadky),
 iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena občianskej hliadky sú:
 ukončené základné, stredné, prípadne vyššie vzdelanie – výhoda,
 znalosť slovenského jazyka - výhoda,
 absolvovanie kurzu prvej pomoci – výhoda,


Výberové kritériá sú:
 znalosť jazyka cieľovej skupiny (napr. maďarský jazyk, rómsky jazyk),
 znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity),
 akceptácia zo strany komunity,
 trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia – výhoda,
 predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky – výhoda.

Doplňujúce výberové kritériá sú:
 motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti,
 schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií,
 komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
 osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.
Prijímateľ si môže určiť ďalšie kritéria poznajúc prostredie komunity a cieľovej skupiny.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
Každý úspešný uchádzač, s ktorým obec uzatvorí zamestnanecký vzťah, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorú dosvedčuje predložením čestného vyhlásenia o bezúhonnosti (záujemca nespĺňa kritérium bezúhonnosti, ak bol odsúdený alebo priznal vinu za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti a proti rodine a mládeži).
Miestom výkonu práce je rómska osada Rúbanka v Muránskej Dlhej Lúke a Komunitné centrum v Muránskej Dlhej Lúke. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. októbra 2014.

Náplň práce občianskej hliadky
Ochrana verejného poriadku: dohliada na dodržiavanie nočného pokoja od 22.00 hod. do 6.00 hod. ráno v danej lokalite a celej obci, ak všeobecne záväzné nariadenie obce neukladá inak (v prípade, ak rómske občianske hliadky pôsobia v obci/meste aj počas nočného pokoja);
 monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva; je nápomocná hliadke Policajného zboru SR a obecnej polícii;
 neodkladne hlási príslušníkom PZ SR a obecnej polície prípady hroziaceho väčšieho konfliktu a protiprávneho konania zo strany obyvateľov obce, súvisiaceho s udržaním verejného poriadku;
 monitoruje a hlási príslušníkom PZ SR a obecnej polícii pohyb cudzích osôb a motorových vozidiel v obci v neskorých večerných a nočných hodinách a počas víkendov a sviatkov;
 poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie;
 je nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK;

Ochrana súkromného a verejného majetku:
 výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce;
 monitoruje ochranu rodinných domov a obydlí dlhodobo opustených (úmrtím majiteľa, majiteľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí,...);
 dohliada na ochranu verejného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení...);
 monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR;
 poskytuje základné informácie v oblasti prevencie viktimácie (ako sa nestať obeťou trestného činu);
 upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii;
 je oprávnený pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať útvaru PZ SR, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy (zákon č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok);

Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi:
 kontroluje pohyb maloletých detí v danej lokalite a obci v neskorých večerných hodinách (po 22.00 hod.) bez prítomnosti rodičov;
 kontroluje miesta stretávania sa detí a mládeže vo večerných hodinách bez kontroly rodičov (napr. cintorín, športoviská,...);
 v spolupráci s PZ SR alebo obecnou políciou asistuje pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo požívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky (zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb);
 ak obec nevyužíva iné profesie, ako sú komunitní pracovníci, terénni sociálni pracovníci a asistenti učiteľa, kontroluje školopovinné detí, zdržujúce sa v danej lokalite a obci počas vyučovania, zisťuje príčiny ich neúčasti na vyučovaní, v prípade choroby dieťaťa upozorňuje ich rodičov na dodržiavanie liečebného režimu a nahlasuje takéto prípady obecnému úradu;
 poskytuje základné informácie v oblasti ochrany zdravia a hygieny;

Ochrana životného prostredia:
 upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladania nelegálnych skládok);
 upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania;
 ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR;
 kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar;
 monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu (zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch );
 upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného povolenia;
 poskytuje základné informácie v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia;

Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky:
 monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu;
 predchádza a zisťuje vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb, ku ktorým dochádza vplyvom hádzania kameňov;
 monitoruje a okamžite nahlasuje Policajnému zboru SR prípady jázd vodičov motorových a nemotorových (cyklisti) účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu, alebo osobami bez vodičského oprávnenia a osobami, ktorým bolo vodičské oprávnenie odobraté políciou, resp. im nebolo vôbec vydané (prioritou je bezkonfliktne odhovoriť, resp. zabrániť, avšak v prípade neuposlúchnutia nahlásiť);
V oblasti prevencie môže byť súčasťou činnosti člena občianskej hliadky spolupráca pri organizovaní a príprave workshopov a komunitných stretnutí s deťmi a mládežou z MRK a osobne sa zúčastňovať uvedených diskusných stretnutí.
Koordinátor členov občianskej hliadky, okrem vyššie uvedenej náplni občianskej hliadky, spracúva denné výkazy činnosti občianskej hliadky.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, veku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).


Počet zobrazení: 2298