Aktuality - všetky

faktúry 2019

20. 03. 2019 - ...  >> čítaj viac

Oznam o delegovaní člena do OVK-voľby do EP

19. 03. 2019 - ...  >> čítaj viac

5. zasadnutie OZ - zápisnica

08. 03. 2019 - ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

partnerstvo mp - ch
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Občianska hliadka

Zmluva - Občianska hliadka v Muránska Dlhá Lúka

 

Zmluva - telekomunikačné služby pre OH - Orange

Objednávka - školenie + vybavenie

 

Fotogaléria zo školení.

Členovia občianskej hliadky.

 

Projekt: Občianska hliadka v obci Muránska Dlhá Lúka / ITMS kód Projektu: 27120130618

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

 

www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk www.iazasi.gov.sk

trvanie projektu: 10/2014 – 09/2015

Cieľ projektu:

Využiť nástroj občianskej hliadky v obci Muránska Dlhá Lúka

Špecifické ciele projektu:

-          Zlepšiť sociálnu situáciu jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie

-          Obmedziť a odstrániť negatívne vplyvy, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby najmä v prirodzenom rodinnom prostredí

Výsledky projektu

-           Vytvorenie Občianskej hliadky – v počte 4 osoby

-           Zakúpenie základnej výbavy pre členov občianskej hliadky

-           Vyvzdelanie členov Občianskej hliadky

Výsledkami implementácie projektu očakávame:

-    zníženie páchania sociálno-patologických javov nielen v rizikových skupinách;

-    zvyšovanie úrovne ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v obci;

-    skvalitňovanie sociálneho dialógu medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom obce;

-    zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi Policajným zborom SR, obecnou políciou, samosprávou, štátnou správou, miestnym zdravotným strediskom, inými profesiami (ako sú komunitní pracovníci, terénni sociálni pracovníci, asistenti učiteľa, komunitní pracovníci v oblasti zdravotnej výchovy) a obyvateľmi marginalizovaných rómskych komunít

-    posilnenie primárnej a sekundárnej prevencie v oblasti páchania protispoločenskej a protiprávnej (nielen trestnej) činnosti;

-    sprevádzanie detí do školy, kontrola školskej dochádzky, spolupráca pri riešení konkrétnych prípadov porušovania disciplíny v škole v spolupráci s rodičmi a zamestnancami školy v prípadoch, ak sa v obci nevykonáva terénna sociálna práca; alebo poskytovanie pomoci terénnym sociálnym pracovníkom a ich asistentom pri výkone týchto činností v prípadoch, ak sa terénna sociálna práca v obci vykonáva; poskytnutie asistencie rôznym inštitúciám v danej lokalite pri výkone ich činnosti priamo v komunite, ako napr. plynárenské, elektrárenské a vodárenské spoločnosti, Slovenská pošta, Policajný zbor SR, Záchranná zdravotná služba, Hasičský a záchranný zbor SR, pracovníci samosprávy a štátnej správy a pod.