Aktuality - všetky

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

12. 06. 2024 - Futbalový turnaj o pohár starostu obce...  >> čítaj viac

Belgicko - Slovensko

12. 06. 2024 - Belgicko - Slovensko...  >> čítaj viac

Informačný leták - zemetrasenie

10. 06. 2024 - Ako postupovať v prípade zemetrasenia ?...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Tvorba územného plánu

Dátum zverejnenia: 04. 02. 2015
Popis:
Vážení spoluobčania!


Po zverejnení konceptu územného plánu na obecnej stránke došlo podľa informácií získaných od niektorých občanov k diskusii okolo plánovania nových výstavieb v katastri obce.
Pravdepodobne najviac diskusií prebehlo na sociálnej sieti, ktorej sa ja nezúčastňujem a preto neviem, čím sa prispievajúci pisatelia zaoberajú. Táto komunikácia samozrejme nič nevyrieši, maximálne niektorých občanov rozladí, ako tomu bolo aj v minulosti. Pripomienky k tvorbe územného plánu môžu byť akceptované len tie, ktoré budú písomne predložené na Obecnom úrade v termíne do 28.2.2015.
Aby informovanosť občanov bola čo najlepšia, požiadal som architektov, ktorí územný plán vypracúvajú, aby stav v jeho spracovaní stručne popísali. Ich list prikladám.
Najviac podľa dostupných informácií medzi občanmi rezonovala v jednej z variánt výstavba obchvatu obce. Myšlienka vznikla na krajskom úrade a je finančne nepokrytá a preto nereálna. Veď napríklad obchvate Muráňa sa hovorilo už pred 30rokmi.
Aj z tohoto dôvodu som dal pokyn spracovateľom aby túto variantu prepracovali a teda žiadna výstavba obchvatu obce v koncepte pred jeho schvaľovaním nebude!

Ešte raz vyzývam všetkých, ktorých tvorba územného plánu zaujíma nach sa prídu informovať, respektíve podať písomnú pripomienku na Obecný úrad.
V Muránskej Dlhej Lúke: 3.2.2015 Ing. Marek Nosko – starosta obce
Informácie o doterajších prácach na tvorbe územného plánu podané jeho spracovateľom.

Podľa ustanovenia § 19a zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obstarávanie územnopláno-vacej dokumentácie zahŕňa
a) prípravné práce,
b) zabezpečenie spracovania prieskumov a rozborov,
c) zabezpečenie spracovania zadania a jeho prerokovanie,
d) zabezpečenie spracovania konceptu riešenia územnoplánovacej dokumentácie, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
e) zabezpečenie spracovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
f) prípravu podkladov na schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie.
g) zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie, uloženie územnoplánovacej dokumentácie a vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie ministerstvu.
Prípravné práce boli začaté zverejnením oznámenia o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Muránska Dlhá Lúka“ (ďalej "ÚPD") na úradnej tabuli obce od 1.9.2011 do 30.9.2011. Právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na využívaní územia mohli písomne oznámiť svoje rozvojové zámery na Obecný úrad v Muránskej Dlhej Lúke do 30.9.2011.
Prieskumy a rozbory vyhotovené v októbri 2012 boli podkladom pre spracovanie zadania.
Prerokovanie zadania bolo oznámené na úradnej tabuli obce dňom 5.11.2012 a zadanie bolo vystavené k nahliadnutiu od 5.11.2012 do 11.12.2012. Na základe vznesených pripomienok bolo zadanie upravené a schválené Obecným zastupiteľstvom v Muránskej Dlhej Lúke na zasadnutí dňa 24.1.2013 uznesením č. 121/24/1/2013. Pripomienky zo strany verejnosti neboli vznesené
Koncept ÚPD bol vypracovaný v októbri 2014. Začatie jeho prerokovania bolo oznámené na úradnej tabuli obce dňom 17.12.2014 s lehotou pre podanie písomných pripomienok do 19.1.2015 na Obecný úrad v Muránskej Dlhej Lúke. Koncept ÚPD bol vystavený k nahliadnutiu 17.12.2014 do 19.1.2015 a v súlade s ustanovením § 21 stavebného zákona bolo zvolané jeho verejné prerokovanie na deň 7.1.2015, na ktorom bol zabezpečený všeobecne zrozumiteľný výklad spracovateľom ÚPD.
Povinnosť podať pripomienky ku konceptu písomne vyplýva z § 21 ods. 9 stavebného zákona.
Nakoľko na základe zmeny spôsobu odkanalizovania a čistenia odpadových vôd bude vypracovaný tretí variant riešenia a z tohto dôvodu bude nariadené nové prerokovanie konceptu ÚPD.
Na základe toho je možné predkladať písomné pripomienky na Obecnom úrade do 28.2.2015.Počet zobrazení: 2777