Aktuality - všetky

POZVÁNKA - Úcta k starším

18. 10. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka vás srdečne pozýva na spoločenské posedenie pri príležitosti mesiaca OKTÓBER - Mesiac úcty k starším. Posedenie sa uskutoční v sobotu 23.10.2021 o 14:00 hod. v sále kultúrneho ...  >> čítaj viac

VÝVOZ ŽUMPY - upozornenie obyvateľov obce

27. 09. 2021 - Obec Muránska Dlhá Lúka v zmysle zákona o vodách č.364/2004 a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) upozorňuje obyvateľov obce na nasledovné skut...  >> čítaj viac

Výkup papiera, jedlých olejov a tukov

20. 09. 2021 - Rozširujeme zber separovaného odpadu aj o zber a výkup použitých jedlých rastlinných olejov a tukov....  >> čítaj viac

Sčítanie obyvateľov 2021

sčítanie obyvateľov

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Obecné zastupiteľstvo

Dátum zverejnenia: 08. 12. 2014
Popis:
Starosta obce zvoláva na deň 11.12.2014 o 17.00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v školskej jedálni.


Program:
1) zahájenie
2) voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) voľba návrhovej komisie
4) schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014
5) schválenie rozpočtu pre rok 2015
6) upozornenie prokurátora a schválenie VZN o náhradnom zásobovaní vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd
7) rôzne
8) schválenie uznesenia
9) záver
Ing. Marek Nosko
starosta obce


Počet zobrazení: 1724