Aktuality - všetky

OZNAM - Allianz

16. 04. 2024 - ...  >> čítaj viac

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 27.03.2024

22. 03. 2024 - V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa ...  >> čítaj viac

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 4.03.2024

28. 02. 2024 - V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Nájom KRČMY

Dátum zverejnenia: 27. 03. 2014
Popis:
Doterajšia nájomníčka krčmy v obci ukončila dohodu o nájme krčmy.
Preto obec Muránska Dlhá Lúka vyhlasuje novú súťaž o nájom krčmy v obci.


SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

1. Obstarávateľ :
Obec Muránska Dlhá Lúka

Premet obstarávania : „Nájom obecnej krčmy“

2. Miesto realizácie : Obec Muránska Dlhá Lúka

3. Vymedzenie predmetu súťaže :
Predmetom súťaže je uzavretie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú

5. Termín realizácie : 1.5. 2014

6. Podmienky uchádzača v obchodnej verejnej súťaži :
a/ Odborná spôsobilosť na vykonanie prác, ktoré sú predmetom súťaže musí byť doložená výpisom z obchodného registra, alebo živnostenského listu, nie staršie ako 3 mesiace(stačí aj fotokópia).
b/ Čestné prehlásenie, že uchádzač nie je v konkurze, alebo v likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné, alebo likvidačné konanie a nebol ani zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku nie staršie ako 3 mesiace.
c/ Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného do zdravotného poistenia a dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia a príspevku na poistenie v nezamestnanosti, nie staršie ako 3 mesiace.
d/ Čestné prehlásenie, že nemá v SR evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nie staršie ako 3 mesiace.

7. Súhlas s uzavretím nájomnej zmluvy :
Záujemca si preberie do 23.4.2014 navrhovanú nájomnú zmluvu a na znak súhlasu ju doručí podpísanú s ostatnými dokumentmi.

8. Spôsob výberu nájomcu :
Nájomca doručí na obecný úrad všetky požadované dokumenty v uzavretej obálke s názvom „Nájom obecnej krčmy – neotvárať“ do 25.4.2014 do 12 h.

Nájomca bude vybratý obecným zastupiteľstvom na verejnej schôdzi OZ konanom do 28.4.2014.
Spôsob výberu bude písomne doručený každému uchádzačovi, ktorý navrhovanú zmluvu prevezme z obecného úradu. Rozhodujúcim kritériom bude ponúknutá cena nájmu. Za nájomcu bude vybratý uchádzač s najvyššou ponúknutou cenou nájmu.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa je : Ing. Nosko Marek, č. t. 0905 425 349.

Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom v termíne do 30.4.2014.


V Muránskej Dlhej Lúke : 1.4.2014
Ing. Marek Nosko
starosta obce


Počet zobrazení: 2627